Implementatie Richtlijn Hernieuwbare Energie Tweede Kamer

Op 25 november jl. heeft Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de manier waarop de Richtlijn Hernieuwbare Energie, voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op de vervoersector, in Nederland zal worden geïmplementeerd. Het Nederlandse beleid zal aansluiten bij de Europese doelstelling van 10% hernieuwbare energie in vervoer in 2020 (met tussenliggende stappen voor 2011 t/m 2014) waarbij het bereiken van de duurzaamheid van dit volume, overeenkomstig de eisen uit de richtlijn, centraal staat.

Begin 2011 zullen er nog geen of nauwelijks certificeringsschema’s beschikbaar zijn voor bedrijven om aan te tonen dat de door hen op de markt gebrachte biobrandstoffen voldoen aan de duurzaamheidseisen. Daarom is er voor de eerste helft van 2011 voldoende als bedrijven aangeven welk certificeringsschema zij hanteren. Vanaf 1 juli 2011 moet deze claim door een verificateur worden bevestigd.

Vanaf 2012 moet de verificateur verklaren dat inhoudelijk aan de norm van het certifceringsschema is voldaan. De brief bevat ook de manieren waarop certifceringsschema’s Nederlandse goedkeuring kunnen verwerven, in afwachting van acceptatie door de Europese Commissie.

Verder worden in de brief de hoofdlijnen van zowel het tijdelijke registratiesysteem in 2011 en 2012, dat voortbouwt op het huidige systeem, als van het door de Nederlandse Emmissieautoriteit (NEa) op te zetten register uiteengezet evenals de wijze waarop de jaargangen 2010/2011 en 2011/2012 worden georganiseerd.

Bron: GAVE, Nieuwsbrief AgentschapNL